News Update

News in Asia

travel news

พระพุทธบาทยโสธร

By on April 25, 2018

วัดพระพุทธบาทยโสธรโบราณสถานสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งอยู่บนเนินทรายริมฝั่งแม่น้ำชีทัศนียภาพสวยงามสงบร่มเย็น ได้แบ่งสัดส่วนเป็นเขตโบราณสถานและโบราณวัตถุชัดเจน ภายในได้ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปปางนาคปรก และศิลาจารึก นับว่าเป็นสิ่งมงคลที่ประชาชนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้บูชาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญมีเจดีย์วัดพระพุทธบาทยโสธร ชั้นแรกมีการจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสาน (more…)

สุสานเจ้าเมืองระนอง

By on January 13, 2018

สักการะเจ้าเมืองระนองผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ดินแดนแห่งนี้ในอดีต โดยสุสานเจ้าเมืองระนองแห่งนี้ สร้างในปี พ.ศ.2426 มีลักษณะเป็นสุสานแบบจีน ซึ่งเป็นที่ฝังศพของเจ้าพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมือง ระนองคนแรกที่ได้ถึงอนิจกรรม เมื่อพุทธศักราช 2425 ผู้ซึ่งสร้างคุณูปการเอาไว้มากมาย และยังเป็นต้นตระกูล ณ ระนองมาจนถึงปัจจุบัน (more…)