News Update

News in Asia

health news

อ้วนลงพุงกับความดันสูง

By on April 25, 2018

อ้วนลงพุง และความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่พบร่วมกันบ่อย และต่างก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases หรือ NCDs) ซี่งเป็นปัญหาสำคัญของคนไทยและคนทั่วโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2555 พบว่า NCDs เป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตของประชากรโลก คือประมาณร้อยละ 68 ดังนั้นการลดภาวะอ้วนลงพุง และความดันโลหิตสูงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง (more…)

เตรียมขยายให้บริการวัคซีนป้องกันโรคจากไวรัสโรต้า

By on January 13, 2018

ขณะนี้กำลังรอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อนำวัคซีนโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้าเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อจะนำเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศต่อไป นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวมีอันตรายกับคนไข้ ว่า วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า มีประสิทธิภาพและปลอดภัย (more…)