News Update

News in Asia

มรดกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศส

By on September 9, 2018

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือเมืองอีสานแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่เต็มไปด้วยคุณค่าที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ เป็นที่ส่วนท้ายของ 19 THศตวรรษและในช่วงปีแรกของ 20 THศตวรรษที่เมืองริมแม่น้ำโขงโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสไม่ได้ไปสังเกตในฝั่งไทยโครงสร้างราชการส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้รับการออกแบบในสไตล์ยุโรปซึ่งมักเลียนแบบการออกแบบและก่อสร้างของฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมแบบยุโรปมีมา แต่สมัยของแม่น้ำโขง แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาและความทันสมัยของเมืองจังหวัดสยาม บางส่วนของโครงสร้างเหล่านี้มีชีวิตรอดในวันนี้และคุ้มค่าที่จะมองหาผู้เข้าชมในภูมิภาคนี้ ในจังหวัดหนองคายอดีตศาลากลางจังหวัดถูกสร้างขึ้นในปีพ. ศ. 2440 ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่พำนักสำหรับผู้ปกครองตั้งแต่ปีพ. ศ. 2472 เมื่อมีการสร้างโครงสร้างใหม่ขึ้น