News Update

News in Asia

บริการจัดการอาคาร ตรวจทดสอบ ระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

By on November 27, 2018

บริการจัดการอาคาร ตรวจทดสอบ ระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทดสอบการทำงานของตู้ Fire Alarm Control Panel เพื่อแสดงผลการตรวจจับควันและความร้อนจาก Heat และ Smoke Detector

ทดสอบการทำงานของ Manual Station & Alarm Bell ทดสอบการทำงานของ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ,ตรวจจับควัน ,ตรวจจับควันชนิดลำแสง
ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าสำรองของชุดควบคุม Fire Alarm Control Panel
– Emergency lighting
– Fire safety signs
– Firefighting equipment

การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ของระบบดับเพลิง
1. เครื่องมือดับเพลิงมือถือ
1.1 การตรวจสอบประจำเดือน
– ชนิดของเครื่องดับเพลิงติดถูกต้องตามประเภทของเชื้อเพลิงหรือไม่
– สังเกตเห็นและเข้าถึงเพื่อใช้งานสะดวกไหม ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
– มาตรวัดความดันอ่านค่าได้ปกติหรือไม่
– สภาพอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือไม่
1.2 การทดสอบ
– ทำการทดสอบการรับความดัน (Hydrostaic Test) ทุกๆ 5 ปี
2. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
2.1 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
– ทดสอบการทำงานอย่างน้อย 30 นาที ทุกสัปดาห์ ตรวจสภาพเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมการทำงาน
– ตรวจสอบแบตเตอรี่
– ระบบหล่อหลื่น
– ระบบน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิง
– เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด แต่ไม่น้อยกว่าปีละครั้ง
– ระดับน้ำกรด-น้ำกลั่น
– ทดสอบการทำงานควบคุมอัตโนมัติโดยผ่าน โซลีนอยส์วาลว์
2.2 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
– ทดสอบการทำงานทุกๆเดือน
3. หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department connection/FDC)
– สังเกตเห็นชัดเจนและเข้าถึงโดยสะดวก
– ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
– ตรวจสอบอุปกรณ์อยู่ครบไม่มีน้ำรั่วซึม
4. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants)
– ตรวจสอบหัวดับเพลิงสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารมีสภาพที่ดี
– หัวดับเพลิงของอาคารตรวจสอบเดือนละครั้ง พร้อมหล่อลื่นหัวดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง
– ทดสอบการ เปิด – ปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกจากหัวดับเพลิงปีละ 1 ครั้ง
5. ถังน้ำดับเพลิง
– ตรวจสอบระดับน้ำในถังเป็นประจำ
– ตรวจสอบสภาพทั่วไปของถังน้ำ
6. สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด
– ตรวจสอบสภาพและจำนวนอุปกรณ์ครบ เดือนละ 1 ครั้ง
– วาล์ว ควบคุมจะต้องอยู่สภาพดีไม่มีน้ำรั่วซึม
7. ระบบกระจายน้ำดับเพลิง (Automatic Spriklers)
– ตรวจสอบสภาพเป็นประจำ ไม่ชำรุด รั่วซึม หรือถูกบดบังกีดขวาง การกระจายน้ำดับเพลิง
– หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ใช้อาจเป็นเวลา 50 ปี จะต้องสุ่มทดสอบการทำงานในห้องทดสอบและต้องกระทำ ลักษณะเดียวกันนี้ ทกุๆ 10 ปี
– หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่มีความเสี่ยงเสียหายทางกล ควรจะมีอปุกรณ์ครอบป้องกัน (Sprinkler Guards)
– จำนวนหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำรอง อาคารที่ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงไม่เกิน 300 หัว สำรองไม่น้อยกว่า 6 หัว อาคารที่ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงระหว่าง 300 ถึง 1,000 หัว สำรองไม่น้อยกว่า 12 หัว อาคารที่ติดตั้งหัวกระจายน้ำ ดับเพลิงตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป สำรองไม่น้อยกว่า 24 หัว
หมายเหตุ ต้องเตรียมไว้ทุกชนิดที่มีใช้ในอาคารหรือสถานประกอบการนั้นๆ

อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ ที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมี ไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต
องค์ประกอบของไฟ มี 3 อย่าง คือ
ออกซิเจน (Oxygen)ไม่ต่ำกว่า 16 % (ในบรรยากาศ ปกติจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 21 %)
เชื้อเพลิง (Fuel) ส่วนที่เป็นไอ (เชื้อเพลิงไม่มีไอ ไฟไม่ติด)
ความร้อน (Heat) เพียงพอทำให้เกิดการลุกไหม้ไฟจะติดเมื่อองค์ประกอบครบ 3 อย่าง ทำปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ( Chain Reaction ) ดังนั้นการป้องกันไฟ และการดับไฟ คือ การกำจัดองค์ประกอบขอไฟ
วิธีการดับไฟ จึงสามารถทำได้ 3 วิธี คือ
ตัดออกซิเจน เช่น การฉีดโฟมคลุม เป็นต้น
ตัดเชื้อเพลิง เช่น ถ่าย/ย้ายเชื้อเพลิงให้เหลือน้อยที่สุด
ลดความร้อน เช่น ฉีดน้ำ (cooling)
ระยะการเกิดไฟไหม้ 3 ระยะ ดังนี้
ไฟไหม้ขั้นต้น คือ ตั้งแต่เห็นเปลวไฟ จนถึง 5 นาที สามารถดับได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น แต่ผู้ใช้จะ ต้องเคยฝึกอบรมการใช้เครื่องดับเพลิงมาก่อน จึงจะมีโอกาสระงับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไฟไหม้ขั้นปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 5 นาที ถึง 8 นาที อุณหภูมิจะสูงมาก เกินกว่า 400 องศาเซลเซียสหากจะใช้เครื่องดับเพลิง เบื้องต้น ต้องมีความชำนาญ และต้องมีอุปกรณ์จำนวนมากเพียงพอ จึงควรใช้ระบบดับเพลิงขั้นสูง จึงจะมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกว่า
ไฟไหม้ขั้นรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้ว เกิน 8 นาที และยังมีเชื้อเพลิงอีกมากมายอุณหภูมิจะสูงมากกว่า 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงและรวดเร็ว การดับเพลิง จะต้อง ใช้ผู้ที่ได้รับการฝึก พร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุขั้นรุนแรง